List of publications of Dilmanc team

Results of research works within Dilmanc project has been presented in many international scientific events, project team has patented 2 new methods, team's papers has been published in influential science magazines, and included to archives (EAMT archive, IEEE).

International scientific events

Problems of the Development of the Applied Linguistic Technologies for the Turkic Languages, Astana, Kazakhstan, 2011
International Conference on Soft Computing, Brno, Czech Republic, 2009
International Symposium on Data and Sense Mining Machine Translation and Controlled Languages and their application to emergencies and safety critical domains, Besanchon, France, 2009
International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Visla, Poland, 2008
Swedish Language Technology Conference, Stockholm, Sweden, 2008
European Assosiation for Machine Translation, Hamburg, Germany, 2008
Международный Конгресс Коммуникационные технологии и сети, Москва, Россия, 2007
International 3rd Language & Technology Conference, Poznan, Poland, 2007
International Conference Internet-Education-Science, Vinnitsia, Ukraine, 2004

List of publications

Fətullayev Ə., Mahmudov M., Məmmədov R., Fətullayev R., Məmmədov T., Abbasov S. Mətnin səsləndirilməsi sistemi və Azərbaycan dilinin fonemlərinin fono-akustik bloku. Terminologiya məsələləri, №1, Bakı, 2015,"Elm və təhsil" nəşriyyatı, s. 33-49
pdf yüklə

Fətullayev Ə., Mahmudov M., Fətullayev R.,Dərvişov R. NLP sistemlərində Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələrin formal meyarlara görə təsnifi və təhlili. Filologiya məsələləri, № 7, Bakı, 2015, “Elm və təhsil" nəşriyyatı, s.3-9
pdf yüklə

Fatullayev R., Abbasov A., Fatullayev A. Problems of the Development of the Applied Linguistic Technologies for the Turkic Languages/ Түркiтiлдес елдердiн терминкор калыптастыру тәжiрибесi/ Aтты халыкаралык гылыми-практикалык конференция материалдарынын жинагы, Astana 2011, pp. 27-35

Abbasov A., Fatullayev R., Fatullayev A. HMM-based large vocablary continuous speech recognition system for Azerbaijani/ Proceedings of PCI-2010, Baku 2010, Vol. 1, pp. 23-26
download pdf

Mammadova S., Azimova G., Fatullayev A. Text corpora and its role in development of the linguistic technologies for the Azerbaijani language/ Proceedings of PCI-2010, Baku-2010, Vol. 1, pp. 67-70
download pdf

Fatullayev A., Sadighian N. Stages of the development of Persian-Azerbaijani MT dictionary/ Proceedings of PCI-2010, Baku 2010, Vol. 1, pp. 120-123
download pdf

Mahmudov M., Fətullayev Ə., Məmmədova S. və başqaları. Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti, I cild (söz kökləri) / ELM nəşriyyatı, Bakı 2010, 463 səh.

Abbasov Ə., Fətullayev Ə., Fətullayev R. “Kompüter tərcüməsi üçün lüğətin qurulması üsulu”/ İxtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri. Rəsmi bülleten, Bakı, 2010, (Patent), s. 10

Fətullayev Ə., Abbasov Ə. Maşın tərcümə sistemində Azərbaycan dilində cümlənin formal sintezi alqoritmlərinin yaradılması və tətbiqi (Texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)/ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu/ Bakı -2010, 19 səh.

Фатуллаев А., Ибрагимов Б. Анализ и выбор частоты дискретизации для предварительной обработки речевых сигналов/ Цифровая обработка сигналов, 11-я международная конференция и выставка "ЦОС и ее применение”. Москва 2009, c. 237-240
download pdf

Fatullayev R., Mammadova S., Fatullayev A. Translating Composite Sentences in Azerbaijani-English MT System/ International Symposium on Data and Sense Mining Machine Translation and Controlled Languages and their application to emergencies and safety critical domains, University of Franche-Comté, Besanchon, France 2009, pp. 104-113
» See in MT Archive

Fatullayev R., Shagavatov S., Fatullayev A. Predicate-Subject agreement in Azerbaijani and its presentation in an MT system/ 15th International Conference on Soft Computing (Mendel 2009), June 24-26, Brno, Czech Republic, pp. 309-314

Fətullayev Ə., Əliyev Ə. İngiliscə - azərbaycanca MT sistemində fellərin polisemiyasının formal həlli üçün əlamətlər bazasının yaradılması/ Türkologiya, N 3-4, Bakı 2009, səh. 18-27

Fatullayev R., Abbasov A., Fatullayev A. Set of active suffix chains and its role in development of the MT system for Azerbaijani/ Proceedings of IMCSIT 2008: International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Poland 2008,
pp. 363-368
download pdf

Fatullayev R., Abbasov A., Fatullayev A. “Dilmanc” is the 1st MT system for Azerbaijani/ Proceedings of SLTC 2008: Swedish Language Technology Conference, November 20 & 21, 2008, Stockholm, Sweden. pp. 63-64
download pdf

Fatullayev R., Abbasov A., Fatullayev A. Peculiarities of the development of the dictionary for the machine translation system from Azerbaijani/ Proceedings of EAMT 2008: 12th annual Conference of the European Association for Machine Translation, Germany, Hamburg 2008, pp. 35-40
download pdf

Fatullayev R., Abbasov A., Fatullayev A. Overcoming Agglutination Difficulties in the Development of an MT system from the Azerbaijani Language/ Speech and Language Technology. International journal of Polish phonetics association. Poznan 2008, vol. 11, pp. 215-228

Fətullayev Ə., Məmmədova S. Formal sintaktik təhlil prosesində qrafematik analizin rolu/ “Texniki ali məktəblərdə təhsilin müasir problemləri” elmi-praktiki konfrans, Bakı-2008, s. 74-79

Fatullayev A., Shagavatov S. Turkish-Azerbaijani translation module of Dilmanc MT system/ Proceedings of the 2nd International Conference Problems of "Cybernetics and Informatics", Baku 2008, pp. 150-153
download pdf

Fatullayev R., Mammadova S., Fatullayev A. Statistical analysis of the factors influencing the translation quality of the Dilmanc MT system/ Proceedings of the 2nd International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan, September 2008, pp. 96-99
download pdf

Fətullayev Ə., Şaqavatov S. Türk dilləri üçün maşın tərcüməsi sistemləri yaradılması xüsusiyyətləri/ “Texniki ali məktəblərdə təhsilin müasir problemləri” elmi-praktiki konfrans, Bakı-2008, s. 85-89

Abbasov A., Fatullayev A. Forming the set of recognition units for the speech recognition system for the Azerbaijani language/ Applied and Computational Mathematics. Vol. 6, No. 2, 2007, pp. 181-191
download pdf

Фатуллаев А., Ибрагимов Б. Выбор частоты дискретизации в системах распознавания речи/ "Международный Конгресс Коммуникационные технологии и сети (CTN-2007)”, труды кон­фе­ренции “Телекоммуни­каци­онные и вычислительные систе­мы”, Москва, Ноябрь 2007, с. 140-141

Abbasov A., Fatullayev A. The use of syntactical and semantic valences of the verb for formal delimitation of verb word phrases/ In Proceedings of the 3rd Language & Technology Conference (L&TC’07), 2007, Poznan, Poland, pp. 468-472

Fətullayev Ə., Abbasov Ə. İlkin mətnin xarici dillə kompüter tərcüməsi üsulu (Patent a2006 0224)/ Sənaye mülkiyyəti, ixtiralar, faydalı modellər, sənaye nümunələri. Rəsmi bülleten, Bakı, 2007, s. 63

Аббасов A., Фатуллаев A. Интеллектуальные лингвистические технологии и азербайджанский язык/ Proceedings of the 3rd International Conference on Information Technologies & Telecommunication (IT&TC 2007), Гянджа, Азербайджан, 2007, pp. 143-147

Fatullayev A., Shagavatov S. Formal elimination algorithms of some type homonyms in Azerbaijani sentence / Proceedings of The International Scientific Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan, October 2006, pp. 108-111

Fətullayev Ə. Azərbaycan-İngilis maşın tərcüməsi sistemi üçün rəqəmsal modelləşdirmə metodunun işlənib hazırlanması və tətbiqi (Texnika elmləri namizədi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı)/ Kibernetika İnstitutu, Bakı 2006, 19 səh.

Quliyev A., Fətullayev Ə. Zəif idarəli, zəif dempfirli sistemlərdə tərs idarə etmə məsələsinin həlli üçün LMI yanaşması/ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. LXI cild, № 1, 2005, s. 54-60

Mahmudov M., Fətullayev Ə. Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti/ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, Nurlan nəşriyyat 2004, 523 səh.

Fatullayev A., Mehtaliyev A., Ahmedov F. Computer translation system from Azerbaijani language into English/ Proceedings of 4th International Conference Internet-Education-Science, Vinnitsia-2004, Vol. 2, p. 572

Fətullayev Ə. Azərbaycan dilində cümlədə feli birləşmələrin formal təyin olunması alqoritmləri/ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. LX cild, № 5-6, Bakı 2004, s. 38-45

Fətullayev Ə. Azərbaycan dilindən digər dillərə və əksinə maşın tərcüməsi sis­te­min­də söz birləşmələrinin formal təyin olunması alqoritmi/ Tədqiqlər, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik institutunun jur­na­lı, № 4, 2004, s. 42-55

Azadov E., Bağırzadə M., Əhmədov F., Mehtəliyev A., Fətullayev Ə. Azərbaycan bələdiyyələri: ilk təcrübə, əsas problemlər və inkişaf perspektivləri/ “Patronat-S” şirkəti, Bakı 2004, 196 səh.


© dilmanc.az